KERHON SÄÄNNÖT

Suomen Stabyhounkerho ry- Kerhon säännöt

Voimassaolevat säännöt: 20.10.2021 14:54:47

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Stabyhounkerho - Stabyhoun Club of Finland ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Suomen Stabyhounkerho on valtakunnallinen, rotujärjestö Saksanseisojakerho ry:n kanssa yhteistyötä tekevä, Stabyhoun rodun harrastusta edistävä rekisteröity yhdistys.

Suomen Stabyhounkerhon tarkoitus on koota yhteen stabyhoun omistajat, pyrkiä tiiviiseen yhteistyöhön sidosryhmiensä kanssa, edistää rodunomaista koiraharrastustoimintaa ja kasvatusta sekä rodun tuntemusta. Tarkoitustaan Suomen Stabyhounkerho toteuttaa

- järjestämällä jäsenilleen tapaamisia sekä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia - julkaisemalla rotua koskevaa informaatiota jäsentiedotteen, Internet -sivujen, uutiskirjeen ja sosiaalisen median kanavien avulla

- toimimalla tiedonvälittäjänä Stabyhoun koskevissa asioissa rotujärjestön ja Stabyhoun harrastajien välillä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintaa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta, muodostaa rahastoja ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi myös järjestää arpajaisia ja rahan keräystä. Tarvittaessa yhdistys hankkii näiden järjestämiseen tarvittavat luvat.

3§ JÄSENET

Suomen Stabyhounkerhon varsinaiseksi jäseneksi pääsee henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Jäsenyys velvoittaa suorittamaan yhdistykselle vuosikokouksen erikseen kummallekin jäsenryhmälle määräämän vuosittaisen jäsenmaksun.

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta, kultakin jäsenryhmältä erikseen, päättää vuosikokous.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu vähintään kolme, kuitenkin enintään kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Vain kerhon jäsen voidaan valita hallitukseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja varainhoitajan. Sihteeri ja varainhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 2 hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus kokoontuu vuosittain vähintään kaksi kertaa, keväällä ja syksyllä. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

6§ TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Suomen Stabyhounkerhon vuosikokouksesta on ilmoitettava kirjeitse tai sähköpostitse jäsenten antamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään kahta viikkoa ennen kokousta.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös virtuaalisesti: tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Jäsen voi käyttää päätösvaltaansa Suomen Stabyhounkerhon kokouksessa. Tällöin jokaisella vuosi- ja perhejäsenellä on yksi ääni. Valtakirjoilla ei voi äänestää.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9§ VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidetään kaksi (2) kertaa vuodessa (kevät ja syksy).

Kevään vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 * Kokouksen avaus

* Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

* Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

* Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

* Hyväksytään kokouksen työjärjestys

* Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus, edellisen vuoden toimintakertomukset ja  toiminnantarkastajien lausunto

* Päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

* Hallituksen vuosikokoukselle päätettäväksi esittämät asiat

* Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Syksyn vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

* Kokouksen avaus

* Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

* Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

* Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

* Hyväksytään kokouksen työjärjestys

* Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis-, jäsen- ja muiden mahdollisten vuoden aikana perittävien maksujen suuruus

* Valitaan hallituksen puheenjohtaja, sekä muut jäsenet

* Valitaan toiminnantarkastaja, sekä varatoiminnantarkastaja joka toinen vuosi

* Hallituksen vuosikokoukselle päätettäväksi esittämät asiat

* Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.